Integracja dowolnej bazy danych z bazą ASP.NET

Aby dołączyć do schematu naszej bazy tabele oraz funkcjonalność technologii .NET należy skorzystać ze zwykłego wiersza poleceń (przechodzimy do folderu '%system%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727′) lub posłużyć się Visual Studio Command Prompt. Wpisujemy „aspnet_regsql.exe /?” w celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych funkcjach. Uruchomienie narzędzia bez parametru włączy tryb graficzny z kreatorem, lecz nie będzie możliwości wyboru jaka funkcjonalność ma zostać dołożona. Poniższy rysunek prezentuje dwie sekcje, z których należy skorzystać do integracji.

Konsola

Po przeglądzie dostępnych opcji, w ramach tego materiału zostaje dołączona funkcjonalność zarządzania kontami użytkowników oraz ich rolami. Tak więc w konsoli należy wpisać:

aspnet_regsql /S ".\sqlexpress" /E /A mr /d baza

Poniższy rysunek prezentuje komunikat pozytywnej integracji.

Konsola - wynik

W przypadku gdy tabele aspnet nie zawierają wszystkich wymaganych atrybutów dla naszej aplikacji można zastosować dwie możliwości. Pierwsza polega na dołożeniu pól do tabeli aspnet_Users. Tutaj zwrócę uwagę, iż należy je ustawić z właściwością „Allow Nulls”, by w pełni korzystać z funkcjonalności dostarczonej przez technologię .NET. Druga metoda polega na stworzeniu tabeli z wymaganymi atrybutami i połączeniu jej związkiem „1 do 1” z tabelą aspnet_Users. Do tej operacji można użyć narzędzia SQL Server Management Studio. I tak poniższy rysunek prezentuje połączone dwa schematy drugim sposobem w przytoczonym narzędziu.

Schemat

Zastosowanie w aplikacji ASP.NET

Po integracji dwóch schematów, baza danych jest gotowa do współpracy z aplikacją oraz kontrolkami z zakładki Login. Jednak by aplikację w pełni dostosować do swoich potrzeb oraz wymagań. W tym celu należy w „web.config” zdefiniować własnych providerów – w sekcji „system.web”. To one dostarczają aplikacji informacji o sposobie przechowywania hasła, wymagań co do jego długości lub składu literowego. Definiują również wiele innych aspektów tworzenia kont użytkowników w aplikacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach MSDN. Poniższy kod źródłowy prezentuje przykładowe providery.

    <roleManager enabled="true" defaultProvider="RoleProvider">
      <providers>
        <add applicationName="/"
          connectionStringName="bazaConnectionString"
          name="RoleProvider"
          type="System.Web.Security.SqlRoleProvider" />
      </providers>
    </roleManager>
    <membership defaultProvider="MembershipProvider">
      <providers>
        <add name="MembershipProvider"
          type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider"
          connectionStringName="bazaConnectionString"
          applicationName="/"
          requiresUniqueEmail="true"
          enablePasswordReset="true" 
          enablePasswordRetrieval="false"
          passwordFormat="Hashed"
          maxInvalidPasswordAttempts="5"
          passwordAttemptWindow="10"
          minRequiredPasswordLength="5" 
          minRequiredNonalphanumericCharacters="2" 
          requiresQuestionAndAnswer="false" />
      </providers>
    </membership>
  

Ostatnią rzeczą jaką należy zmienić w pliku web.config jest sposób autentyfikacji. Domyślnie jest ustawiona na „Windows” – należy zmienić na „Forms„. Dodatkowo można wskazać która strona aspx odpowiedzialna będzie za logowanie.

    <authentication mode="Forms">
      <forms loginUrl="~/LoginPage.aspx" />
    </authentication>

Po takich zmianach pliku web.config aplikacja automatycznie zacznie korzystać z tych providerów. I tak choćby za sprawą requiresQuestionAndAnswer=”false” kontrolka CreateUserWizard pozbawiona będzie pól do wpisania pytania i odpowiedzi.

Promuj

2 thoughts on “Integracja dowolnej bazy danych z bazą ASP.NET

 1. Nie trzeba instalować C++ i 'Visual Studio Command Prompt’. Wystarczy zwykły CMD. Trzeba wejść do katalogu %system%Microsoft.NETFrameworkv2.0.50727 i tam znajdziemy narzędzie aspnet_regsql.exe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *